English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 25539/26133 (98%)
Visitors : 6997744      Online Users : 28
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  創作性作品 [12/12]
  博碩士論文 [497/497]
  學生專題 [858/859]
  專利發明 [146/146]
  教學優異與改進教學 [12/12]
  教材與專書 [4/4]
  期刊論文 [142/143]
  校外競賽得獎 [72/72]
  研究計畫 [225/284]
  開設專班 [8/8]
  圖書及期刊統計資料 [24/24]
  教師學位論文 [2/2]

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 26(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 26(100.00%)
  下載大於100次: 22(84.62%)
  檔案下載總次數: 30367(2.67%)

  最後更新時間: 2020-01-18 12:03


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 57. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  ChangShang-Chou (張慎周) [1/1]
  ChenChun-Jung (陳俊榮) [1/1]
  ChenHung-Kun [1/1]
  ChenTien-Chi [1/1]
  ChiangJung-Chen [1/1]
  ChouMu-Lin [1/1]
  ChuangHung-Shiang [2/2]
  ChuangYing-Chun [1/1]
  ChuangYing-Chun (莊英俊) [2/2]
  Chun-Jung Chen [1/1]
  Chun-Jung Chen (陳俊榮) [1/1]
  HsienTsung-Lieh (謝聰烈) [1/1]
  HsuW.P. [1/1]
  Huang-Chang Chang [1/1]
  HuangTin-Wei [1/1]
  HuangTzu-chian [1/1]
  Hung-Shiang Chuang [1/1]
  Jen-Hsing Li (李振興) [1/1]
  JouH.L [1/1]
  JuangFuh Shyang [1/1]
  KeYu-Lung [2/2]
  KeYu-Lung (柯裕隆) [2/2]
  LinShu-Lian [1/1]
  LinTien-Chai [1/1]
  LiTao Sheng (李道聖) [1/1]
  顯示項目1-25 / 57. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  本網站之所有圖文內容授權為崑山科技大學圖書資訊館所有,請勿任意轉載或擷取使用。
  ©Kun Shan University Library and Information Center
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋