English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 26007/26602 (98%)
Visitors : 9973863      Online Users : 575
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  創作性作品 [27/27]
  學生專題 [1111/1111]
  專利發明 [139/142]
  教學優異與改進教學 [32/32]
  教材與專書 [2/2]
  會議論文 [34/34]
  校外競賽得獎 [70/70]
  研究計畫 [443/574]
  鼓勵開設專班 [1/1]
  博碩士論文 [683/683]
  圖書及期刊統計資料 [23/23]

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 203(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 203(100.00%)
  下載大於100次: 147(72.41%)
  檔案下載總次數: 105136(7.65%)

  最後更新時間: 2020-05-31 09:55


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目151-175 / 305. (共13頁)
  << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  MurtyV.V.S. [1/1]
  Rong-Fang Horng [4/4]
  Ru-Yuan Yang [2/2]
  S. H. Ho [1/1]
  S. H. Wang [1/1]
  S.I. Tasi [1/1]
  S. M. Lin [1/1]
  S.Y. Tsai [1/1]
  Sen-Yung Lee [3/3]
  Shang-Chen Wu [1/1]
  Shao-Hui Kang [1/1]
  Shao-Shu Chu [3/3]
  Shao-Shu Chu(朱紹舒) [2/2]
  SharmaAtul [2/2]
  Shen-Ming Lee [1/1]
  SheubJer-Jia [1/1]
  Shi-Shi Ku [1/1]
  Shih-Lung Lin [1/1]
  Shing Huei Ho [1/1]
  Shiu-Feng Hsieh [1/1]
  Shiue-Jie Yu [1/1]
  Shu-Yi Tsai [1/1]
  Shueei Muh Lin [6/6]
  Shueei-Muh Lin(林水木) [2/2]
  Shuhn-Shyurng Hou [2/2]
  顯示項目151-175 / 305. (共13頁)
  << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  本網站之所有圖文內容授權為崑山科技大學圖書資訊館所有,請勿任意轉載或擷取使用。
  ©Kun Shan University Library and Information Center
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋