Kun Shan University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 25831/26425 (98%)
造访人次 : 8079872      在线人数 : 513
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  其他資源 [2/2]
  博碩士論文 [658/658]
  圖書及期刊統計資料 [18/18]
  學生專題 [316/316]
  專利發明 [25/25]
  教學優異與改進教學 [23/23]
  教材與專書 [3/3]
  會議論文 [19/19]
  期刊論文 [48/48]
  校外競賽得獎 [58/58]
  研究計畫 [110/119]
  開設專班 [4/4]

  邻近社群


  全球商務與行銷系暨國際商務與金融研究所 [593/599]
  房地產開發與管理系所 [696/707]
  資訊管理系所 [830/842]
  金融管理系 [866/870]
  會計資訊系 [365/369]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 157(12.14%)
  含全文笔数: 1284(99.30%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 1230(95.79%)
  下载大于100次: 776(60.44%)
  全文下载总次数: 635897(3.18%)

  最后更新时间: 2020-04-01 03:33

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目101-125 / 2443. (共98页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Cheng, Chih-Liang [1/1]
  Cheng, Chuan-Yi [1/1]
  Cheng, Hsiu-Hsin [1/1]
  Cheng, Kai-Hung [1/1]
  Cheng, Katrina [1/1]
  Cheng-Lung Li(李政隆) [1/1]
  Cheng, Ty-Ping [1/1]
  Cheng, Ya-Li [1/1]
  ChenLiang-Hsuan [1/1]
  ChenMing-Te [1/1]
  ChenShu-Hui [1/1]
  Chia-Chun Li [1/1]
  Chia-Ling Chen [1/1]
  Chia-Sheng Chan [1/1]
  Chiang, Seng-Shong [1/1]
  Chiang, Chih-Lun [1/1]
  Chiang, Yi-Ling [1/1]
  Chieh-Cheng Wu [1/1]
  Chien-Chang Lin [1/1]
  Chien, Chen-Le [1/1]
  Chien Hsing Wu [4/4]
  Chien-Hsun Huang [1/1]
  Chien-Hung Lee [1/1]
  Chien, Ming-hung [1/1]
  Chien, Yi-Ling [1/1]
  显示项目101-125 / 2443. (共98页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  本網站之所有圖文內容授權為崑山科技大學圖書資訊館所有,請勿任意轉載或擷取使用。
  ©Kun Shan University Library and Information Center
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈