English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 24682/25275 (98%)
造訪人次 : 4543841      線上人數 : 54
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目3451-3475 / 34747. (共1390頁)
  << < 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  P C Chang [6/6]
  P. C. Chang(張品全) [5/5]
  P.-C.Chiou [1/1]
  P. H. Shih [1/1]
  P. Y. Chen [1/1]
  Pai, Cheng-Yu [1/1]
  Pai, Chih-Cheng [1/1]
  Pai, Chih-Wei [2/2]
  Pai, Mei-Ling [1/1]
  Pai, Sheng-Fang [1/1]
  Palencia Carrillo, Alberto Josué [1/1]
  Pan, Kai-Ming [1/1]
  Pan, Chau-Chuan [1/1]
  Pan, Hsiang-Han [1/1]
  Pan, Jian-Liang [1/1]
  Pan, Jun-Hong [1/1]
  Pan, Jyun-Hao [1/1]
  Pan, Polo [1/1]
  Pan, Qi-Jing [1/1]
  Pan, Shu-Hui [1/1]
  Pan, Tai-Chien [1/1]
  Pan, Tung-Lin [1/1]
  Pan, Yueh-Hung [1/1]
  PanGuan-Ting [1/1]
  Pao-Ju Chen [1/1]
  顯示項目3451-3475 / 34747. (共1390頁)
  << < 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  本網站之所有圖文內容授權為崑山科技大學圖書資訊館所有,請勿任意轉載或擷取使用。
  ©Kun Shan University Library and Information Center
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋