English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 24682/25275 (98%)
造訪人次 : 4543838      線上人數 : 54
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目3426-3450 / 34747. (共1390頁)
  << < 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Nguyen Vu Lan [1/1]
  Nhung, Nguyen Thi Hong [1/1]
  Nian-Tsu Chu [1/1]
  Nien, Chih-Cheng [1/1]
  Nien-Hsin Kao(高年信) [1/1]
  Nien, Yu-Tang [1/1]
  NienY. H. [2/2]
  NienY. H. (粘譽薰) [1/1]
  Ning-Feng Hsu [1/1]
  Norbert Pluschke [1/1]
  Novelo, Azucena [1/1]
  Novelo, Xux Ek' [1/1]
  Ntuli, Anthony Cebisa [1/1]
  OharaReiko [1/1]
  Olimeti Lui [1/1]
  Ordonez, Jose Daniel Sandoval [1/1]
  Ou, Chin-Pin [1/1]
  Ou, Chun-Hao [1/1]
  Ou, Pei-ying [1/1]
  Ou, Sung-Hsien [1/1]
  OuJin-Chyz [1/1]
  OuWei-Ming [1/1]
  Ouyang, Yenhui [1/1]
  Ouyang, Yenhui [1/1]
  Ouyang, Yen-Hui [1/1]
  顯示項目3426-3450 / 34747. (共1390頁)
  << < 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  本網站之所有圖文內容授權為崑山科技大學圖書資訊館所有,請勿任意轉載或擷取使用。
  ©Kun Shan University Library and Information Center
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋