English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 24682/25275 (98%)
造訪人次 : 4543889      線上人數 : 58
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1426-1450 / 34747. (共1390頁)
  << < 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Fung, Rong-Fong [2/2]
  Fung Hwa Chi(泣奉華) [1/1]
  G.P. Chang-Chien [1/1]
  G.W. Ho [1/1]
  G.W.Lee [1/1]
  Gan, Kwang-Jow [2/2]
  GandolfiFranco [1/1]
  Gang-Lin Jiang [1/1]
  GanK.-J. (甘廣宙) [1/1]
  GanKwang-Jow [2/2]
  GanKwang-Jow (甘廣宙) [4/4]
  Gao, Guo-Jin [1/1]
  Gao, Sheng-Jhe [1/1]
  Gao, Shuo-Cian [1/1]
  Gen-You Chen [1/1]
  general [1/1]
  Geng-Haung Lan [1/1]
  Geng-Huang Lan1, and Yaw-Hwang Chen [1/1]
  Geng-Ting Jheng [1/1]
  Geng-Yu Lin [1/1]
  George P. G. Huang [1/1]
  Gerardo Adonai Rodriguez Alvarez [1/1]
  Gian, Ming-Gia [1/1]
  Gideon Loewy(路威) [1/1]
  Ginsuke KONO1 [1/1]
  顯示項目1426-1450 / 34747. (共1390頁)
  << < 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  本網站之所有圖文內容授權為崑山科技大學圖書資訊館所有,請勿任意轉載或擷取使用。
  ©Kun Shan University Library and Information Center
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋