English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 24165/24758 (98%)
造訪人次 : 4147866      線上人數 : 33
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1326-1350 / 34195. (共1368頁)
  << < 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Franco Gandolfi [1/1]
  FreeForm system [1/1]
  Fritz, Trinessa Anja [1/1]
  Fu-chen Chen [3/3]
  Fu-Chen Chen(陳福成) [1/1]
  Fu-Chen Chena(陳福成) [2/2]
  Fu, Chien-Heng [1/1]
  Fu-Chun Lu [1/1]
  Fu-Chun Wang [1/1]
  Fu, Jhong-Yan [1/1]
  Fu-Jiun Lu [1/1]
  Fu-Jun Li [1/1]
  Fu-Jung Ou [1/1]
  Fu-Lu Wang [1/1]
  Fu, Mei-Chen [1/1]
  Fu, Pin-Yen [1/1]
  Fu-Ren Tsai [1/1]
  Fu-Wen Hu [1/1]
  Fu-Yu Huang [1/1]
  Fuh-Shyang Juang [1/1]
  FuhAndy Ying-Guey [1/1]
  FuhAndy Ying-Guey (傅永貴) [1/1]
  Fung, Rong-Fong [2/2]
  Fung Hwa Chi(泣奉華) [1/1]
  G.P. Chang-Chien [1/1]
  顯示項目1326-1350 / 34195. (共1368頁)
  << < 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  本網站之所有圖文內容授權為崑山科技大學圖書資訊館所有,請勿任意轉載或擷取使用。
  ©Kun Shan University Library and Information Center
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋