English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 24682/25275 (98%)
造訪人次 : 4543839      線上人數 : 54
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1276-1300 / 34747. (共1390頁)
  << < 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  ChuShi-Shien [1/1]
  Chwan-Yi Chiang [1/1]
  Chwan-Yi Chiang (姜傳益) [1/1]
  Chyi-Shyan Tsai [1/1]
  Ci-Sen Guo [1/1]
  Cindy Barquero Quesada [1/1]
  Cing-yuan GUNG [1/1]
  Ciou, Hou-Chun [1/1]
  CIOU, JYUN-RONG [1/1]
  Ciou, Jyun-Nan [1/1]
  Ciou, Mao-Yuan [1/1]
  Ciou-Yan Kang [1/1]
  Cong-Bo Chiou [1/1]
  Cong Seng Hong [2/2]
  Cris Yu [1/1]
  Cruz, Rabey Ezni [1/1]
  Cruz, Rebeca [1/1]
  牟彩雲 [1/1]
  D.J.Yao [1/1]
  D. K. Jair(翟大鈞) [1/1]
  Dai, Chih-Chi [1/1]
  Dai, Jheng-Yun [1/1]
  Dai, Zih-Chun [1/1]
  DaiBau Tong [1/1]
  Dani Saputra Halim [2/2]
  顯示項目1276-1300 / 34747. (共1390頁)
  << < 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  本網站之所有圖文內容授權為崑山科技大學圖書資訊館所有,請勿任意轉載或擷取使用。
  ©Kun Shan University Library and Information Center
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋