Kun Shan University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 27231/27827 (98%)
造访人次 : 17614367      在线人数 : 146
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1176-1200 / 38964. (共1559页)
  << < 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  ChiuChih-Yung (邱誌勇) [2/2]
  ChiuChin-Fu [1/1]
  ChiuI-Min [1/1]
  Chiung-Wen Chang [1/1]
  ChiuShun Pin [1/1]
  ChiuWei-Cheng [1/1]
  Cho, Ssu-Yin [1/1]
  Chong-Ching Chang [1/1]
  Chong-Han Wang [1/1]
  Chou, Yu-Ying [1/1]
  Chou, Chih-Hung [1/1]
  Chou, Chih-Wei [1/1]
  Chou, Chin-Jen [1/1]
  Chou, Chin-Wen [1/1]
  Chou, Chun-Ting [1/1]
  Chou, Han-Hung [1/1]
  Chou, Hsia-Hung [1/1]
  Chou, Hsien-Ana [1/1]
  Chou, Hsin-Chun [1/1]
  Chou, Huan-Nan [1/1]
  Chou, Hung-Yi [1/1]
  Chou, Jia-Bo [1/1]
  Chou Jung-Hua [1/1]
  Chou, Ming-Yang [1/1]
  Chou, Shih-En [1/1]
  显示项目1176-1200 / 38964. (共1559页)
  << < 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  本網站之所有圖文內容授權為崑山科技大學圖書資訊館所有,請勿任意轉載或擷取使用。
  ©Kun Shan University Library and Information Center
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈