Kun Shan University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 26136/26731 (98%)
造访人次 : 10104131      在线人数 : 243
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1026-1050 / 37258. (共1491页)
  << < 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chih-Sheng Lee [2/2]
  Chih-Sheng Lee(李志賢) [2/2]
  Chih-Sheng Tsai [1/1]
  Chih-Sheng Wen [1/1]
  Chih-Tao Tsao [1/1]
  Chih-Wei Huang [1/1]
  Chih-Wei Lin [1/1]
  Chih-wei Liu [1/1]
  Chih-Wei Tseng [1/1]
  Chih-Yi Lu [1/1]
  Chih-Yin Kuo [1/1]
  Chih-Yu Wang [1/1]
  Chih-Yuan Changa,b [1/1]
  Chih-Yuan Chen [1/1]
  Chih-Yuan Hong [1/1]
  Chih-Yuan Huang [1/1]
  Chih-Yuan Yang [1/1]
  Chihng-Tsung Liauh(廖慶聰) [1/1]
  Chii-Dong Ho [1/1]
  Chin, Yuan-Chi [1/1]
  Chin-ChangWu (吳晉昌) [1/1]
  Chin-Chin Chiang [1/1]
  Chin-Chiuan Lin [1/1]
  CHIN-CHIUAN,LIN(林清泉) [1/1]
  CHIN-CHUAN LIN(林清泉) [1/1]
  显示项目1026-1050 / 37258. (共1491页)
  << < 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  本網站之所有圖文內容授權為崑山科技大學圖書資訊館所有,請勿任意轉載或擷取使用。
  ©Kun Shan University Library and Information Center
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈