Kun Shan University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 26415/27011 (98%)
造访人次 : 11663899      在线人数 : 315
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目926-950 / 37626. (共1506页)
  << < 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chiang, Hung-wei [1/1]
  Chiang, Mei-Yi [1/1]
  Chiang, Ming-Hui [1/1]
  Chiang, Po-Chuan [1/1]
  Chiang, Sheng-Hsiang [1/1]
  Chiang, Te-Kuo [1/1]
  Chiang, Yen-Yi [1/1]
  Chiang, Yi-Ling [1/1]
  Chianga, Chien-Heng [1/1]
  ChiangChwan-Yi [1/1]
  ChiangChwan-Yi(姜傳益) [1/1]
  ChiangJung-Chen [1/1]
  Chiao, Shih-Hua [1/1]
  Chiao-yen Huang [1/1]
  Chid, Wen-Ying [1/1]
  Chieh Chang [1/1]
  Chieh-Cheng Wu [1/1]
  Chieh-Hui Lin [1/1]
  Chieh-Hung Lin [1/1]
  Chieh-I Yu [1/1]
  Chieh-Wang Tsai [1/1]
  Chien, Chao-Heng [1/1]
  Chien-An Lin [1/1]
  Chien-Chang Lin [2/2]
  Chien-Chang Shih [1/1]
  显示项目926-950 / 37626. (共1506页)
  << < 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  本網站之所有圖文內容授權為崑山科技大學圖書資訊館所有,請勿任意轉載或擷取使用。
  ©Kun Shan University Library and Information Center
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈