Kun Shan University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 26353/26950 (98%)
造访人次 : 11199176      在线人数 : 314
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目701-725 / 37615. (共1505页)
  << < 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chen, Yung-Wei [2/2]
  Chen, Zheng-Yuan [1/1]
  Chen, Zong-Yuan [1/1]
  Chena, Liang-Chia [1/1]
  ChenAlfred [1/1]
  ChenB. K. [1/1]
  ChenBor-Kuan [1/1]
  ChenBor-Kuan (陳伯寬) [3/3]
  ChenC. P. [2/2]
  ChenC.R. (陳長仁) [2/2]
  ChenChao-Lieh (陳朝烈) [3/3]
  ChenChao-Shun [2/2]
  ChenChien-Wen [1/1]
  ChenChin-Yuan (陳進原) [1/1]
  ChenChing-Hsu (陳慶緒) [1/1]
  ChenChun-Chi [1/1]
  ChenChun-Jung (陳俊榮) [1/1]
  Cheng, Arnie [1/1]
  Cheng, Ching-An [1/1]
  Cheng, Chin-Yuan [1/1]
  Cheng, Mao-Wei [1/1]
  Cheng, Yu-Sen [1/1]
  Cheng-Che Lin [1/1]
  Cheng-Chen Tsai [1/1]
  Cheng-Chen Yang [1/1]
  显示项目701-725 / 37615. (共1505页)
  << < 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  本網站之所有圖文內容授權為崑山科技大學圖書資訊館所有,請勿任意轉載或擷取使用。
  ©Kun Shan University Library and Information Center
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈