Kun Shan University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 26037/26632 (98%)
造访人次 : 10025345      在线人数 : 387
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目351-375 / 37020. (共1481页)
  << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chao-Lin Shi [1/1]
  Chao, Ling-Tze [2/2]
  Chao-Ming Huang [1/1]
  Chao-Ming Huang (黃昭明) [1/1]
  Chao-Ming Huang (黃昭銘) [3/3]
  Chao-Ming Huang(黃昭明) [1/1]
  Chao-Ming Huang(黃昭銘) [11/11]
  Chao-Ming Huangb [1/1]
  Chao-Shi Chen [1/1]
  Chao, Wei-Liang [1/1]
  Chao-Yang Shiue [1/1]
  Chao, Yi-Hui [1/1]
  Chao-Ying Huang [1/1]
  ChaoYu [1/1]
  Charles, Gordon Kevin [1/1]
  Charles V. Trappey [1/1]
  Charng-Gwo Jih [1/1]
  Chau-lan Tran [1/1]
  Chaung, Wu-Hsun [1/1]
  Chaves-Barrantes Alberto [1/1]
  Cha’o-KuangChen [1/1]
  Che-Hsin Lin [1/1]
  Che-Jung Chang [1/1]
  Che Jung Hsu [1/1]
  Che-Lun Tsai [1/1]
  显示项目351-375 / 37020. (共1481页)
  << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  本網站之所有圖文內容授權為崑山科技大學圖書資訊館所有,請勿任意轉載或擷取使用。
  ©Kun Shan University Library and Information Center
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈