Kun Shan University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 25387/25983 (98%)
造访人次 : 6116369      在线人数 : 375
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目301-325 / 35994. (共1440页)
  << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chang, Yung-Chia [1/1]
  Chang, Yung-Zhih [1/1]
  Chang, 張永昇=Yung-Sheng [0/2]
  Chang, 張瑞璋=Rey-Chang [0/1]
  ChangC P [3/3]
  ChangChen-Shiung [2/2]
  ChangChing-Pao (張慶寶) [1/1]
  Change, Yi-Lung [1/1]
  Change, De-Fu [1/1]
  ChangJuu-En [2/2]
  ChangMing-Hua [1/1]
  CHANGMING-SHI [1/1]
  ChangRuo-Ping [1/1]
  ChangS C [3/3]
  ChangShang-Chou [1/1]
  ChangShang-Chou (張慎周) [5/5]
  ChangShu-Chi [1/1]
  ChangShui-Ping [2/2]
  ChangSu-Chao [1/1]
  ChangTai-Hsiung [1/1]
  Changw.-j. (張文進) [1/1]
  ChangWin-Jin [1/1]
  ChangWin-Jin (張文進) [7/7]
  ChangY. S. [2/2]
  ChangYao-Jen [2/2]
  显示项目301-325 / 35994. (共1440页)
  << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  本網站之所有圖文內容授權為崑山科技大學圖書資訊館所有,請勿任意轉載或擷取使用。
  ©Kun Shan University Library and Information Center
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈