English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 24682/25275 (98%)
造訪人次 : 4543100      線上人數 : 57
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目226-250 / 34747. (共1390頁)
  << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang, Hsin-Hung [1/1]
  Chang, Hsu-Chao [1/1]
  Chang-Hsueh Wu [1/1]
  Chang, Huang-chang [1/1]
  Chang, Huang-Hui [1/1]
  Chang, Hung-Cheng [1/1]
  Chang-Hung He [1/1]
  Chang Irias, Jose Ramon [1/1]
  Chang, Jin-Sheng [1/1]
  Chang, Jing-Fa [1/1]
  Chang, Jose Ramon [1/1]
  Chang, Jui-Yi [1/1]
  Chang, Jung [1/1]
  Chang, Kai-Yu [1/1]
  Chang, Lee-Wen [1/1]
  Chang, Li-Chin [1/1]
  Chang, Li-Chun [1/1]
  Chang, Li-Han [1/1]
  Chang, Li-Wen [1/1]
  Chang, Lin-Chen [1/1]
  Chang-Lin Yehand [1/1]
  Chang, Mei-Ling [1/1]
  Chang, Ming-Feng [1/1]
  Chang, Ming-Hsiang [1/1]
  Chang, Ming-Lan [1/1]
  顯示項目226-250 / 34747. (共1390頁)
  << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  本網站之所有圖文內容授權為崑山科技大學圖書資訊館所有,請勿任意轉載或擷取使用。
  ©Kun Shan University Library and Information Center
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋