Kun Shan University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 27270/27866 (98%)
造访人次 : 18108227      在线人数 : 387
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1126-1150 / 38973. (共1559页)
  << < 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Ching-Wen Hsu [3/3]
  Ching-Wen Tseng [1/1]
  Ching-Yen Ho [2/2]
  Ching-Yen. Ho(何慶炎) [1/1]
  Ching-yu Hsieh [1/1]
  Ching-Yuan Huang [1/1]
  Ching-Yuan TU [1/1]
  Ching-Zhu Lin [1/1]
  Chinho Lin [1/1]
  Chinomona Benvolence [1/1]
  Chinwang Shih [1/1]
  Chiou, Yi Cheng [1/1]
  CHIOU, BO-KAI [1/1]
  Chiou, Hsin-Fu [1/1]
  Chiou-Hwang Lee [1/1]
  Chiou-Kou Tung [1/1]
  CHIOUYOUNG-DI [1/1]
  ChiouYuang-Cherng [2/2]
  Chiu, Cheng-Yi [1/1]
  Chiu, Chih-Hung [2/2]
  Chiu, Chih-Jen [1/1]
  Chiu, Chih-Yung [1/1]
  Chiu, Chun-Ling [1/1]
  Chiu, Chun-Sheng [1/1]
  Chiu, Chun-Yao [1/1]
  显示项目1126-1150 / 38973. (共1559页)
  << < 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  本網站之所有圖文內容授權為崑山科技大學圖書資訊館所有,請勿任意轉載或擷取使用。
  ©Kun Shan University Library and Information Center
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈