Kun Shan University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 26822/27418 (98%)
造访人次 : 14559657      在线人数 : 558
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目5251-5275 / 38149. (共1526页)
  << < 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Ya-Chin Wang [2/2]
  Ya-chin Wang (王雅津) [1/1]
  Ya-Ching Cheng [1/1]
  Ya-Fei Yang [1/1]
  Ya Fen Tseng [4/4]
  Ya-Ju Wu [1/1]
  Ya-Jung Wu [1/1]
  Ya-Lang Lin [1/1]
  Ya-Li Yang [1/1]
  Ya Lin Yu [1/1]
  Ya-Ling Tsai [1/1]
  Ya-Ting Hsu [1/1]
  YA-Ting Liu [2/2]
  Ya-TsungFeng [1/1]
  Ya-Wen Cheng [2/2]
  YaFen Tseng [1/1]
  Yai-Lin [1/1]
  Yamil Antonio Gonzales [1/1]
  Yamil Antonio Gonzales Urbina [1/1]
  Yan-Bo Chen [1/1]
  Yan-Fu Lin [1/1]
  Yan-Hong Lin [1/1]
  Yan-Hong Zheng [1/1]
  Yan, Jenn-Chin [1/1]
  Yan, Jheng-Hong [1/1]
  显示项目5251-5275 / 38149. (共1526页)
  << < 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  本網站之所有圖文內容授權為崑山科技大學圖書資訊館所有,請勿任意轉載或擷取使用。
  ©Kun Shan University Library and Information Center
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈