English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 24716/25309 (98%)
造訪人次 : 4678317      線上人數 : 93
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目34701-34725 / 34804. (共1393頁)
  << < 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  林崇宏(Chung-Hung Lin) [1/1]
  林幼雀 [1/1]
  林庚昱 [2/2]
  林建宏(C.H. Lin) [1/1]
  林建發(G.F. Lin) [1/1]
  林建鴻 [1/1]
  林彥廷 [1/1]
  林彥維 [1/1]
  林彥銘(Yan-Ming Lin) [1/1]
  林德銘 [3/3]
  林志帆(Zhi-Fan Lin) [2/2]
  林志朋(Chih-Pong Lin) [2/2]
  林志鴻 [1/1]
  林志鴻(Chih-Hong Lin) [2/2]
  林忠義(Chung-Yi Lin) [3/3]
  林怡君 [2/2]
  林恩(En-Lin) [1/1]
  林憲男(Shian N. Lin) [1/1]
  林承汶 [1/1]
  林政佑 [1/1]
  林文暉 [1/1]
  林文濱(Wen-Bin Lin) [1/1]
  林文祥 [2/2]
  林旭政 [1/1]
  林旺俊 [1/1]
  顯示項目34701-34725 / 34804. (共1393頁)
  << < 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  本網站之所有圖文內容授權為崑山科技大學圖書資訊館所有,請勿任意轉載或擷取使用。
  ©Kun Shan University Library and Information Center
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋